Home

Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

Såvida inget annat nämns nedan krävs inte något tillhandahållande av dina personuppgifter, vare sig enligt lag eller avtalsbestämmelser, eller för att sluta ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla dem får inga följder. Detta gäller endast såvida inget annat nämns i följande behandlingsprocedurer.
”Personuppgifter” är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbsidor utan att lämna uppgifter om din person.
Vid varje aktivitet på vår webbplats skickas användningsdata till oss eller våra webbvärdar/IT-leverantörer via din webbläsare och sparas i protokolldata (s.k. serverloggfiler). Dessa lagrade data omfattar t.ex. namnet på den sida som besökts, datum och klockslag för besöket, IP-adressen, den överförda datamängden samt vilken internetleverantör som gjort förfrågan. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR (EU:s dataskyddsförordning) till följd av berättigat intresse av att garantera en störningsfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande.

Insamling, bearbetning och vidarebefordran av personuppgifter i samband med beställningar
I samband med beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning detta behövs för att expediera din beställning och behandla din förfrågan. Tillhandahållandet av uppgifterna krävs för att sluta avtalet. Om uppgifterna inte tillhandahålls innebär det att inget avtal kan slutas. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.b i GDPR och fordras för att kunna uppfylla ett avtal med dig.
I samband med detta vidarebefordras dina uppgifter till t.ex. det fraktföretag och den varuleverantör som du valt, betaltjänstleverantören, beställningshandläggaren och IT-leverantören. I samtliga fall följer vi noggrant de juridiska föreskrifterna. Omfattningen av dataöverföringen inskränker sig till ett minimum.

Cookies
Vår webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras i eller av webbläsaren i en användares datorsystem. Om en användare öppnar en webbsida kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckenföljd som möjliggör en unik identifiering av webbläsaren om webbplatsen besöks på nytt. Vi använder cookies i syfte att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Vidare gör cookies att våra system kan känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats är inte tillgängliga utan cookies. För dessa krävs det att webbläsaren känns igen också efter ett sidbyte.
Därutöver använder vi cookies på vår webbplats i syfte att möjliggöra en analys av surfbeteendet hos dem som besöker våra sidor.
Behandlingen sker på grundval av paragraf 15.3 i TMG (Telemediengesetz, tyska telemedialagen) samt artikel 6.1.f i GDPR till följd av berättigat intresse för ovan nämnda syften.
De data som samlas in från dig på detta sätt pseudonymiseras med hjälp av tekniska åtgärder. Det går inte längre att koppla dessa data till din person. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter som gäller dig.
Du har rätt att när som helst, av skäl som beror på din specifika situation, invända mot denna behandling av uppgifter om dig och som baseras på artikel 6.1.f i GDPR.
Cookies sparas på din dator. Följaktligen har du fullständig kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra att cookies sparas och att de data som dessa innehåller vidarebefordras. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte fullt ut kan använda samtliga funktioner på denna webbplats.
Via följande länkar hittar du information om hur du kan hantera (bl.a. även inaktivera) cookies i de vanligaste webbläsarna:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Användning av Google Analytics
På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ”Google”). Databehandlingen syftar till analys av denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål kommer Google, på uppdrag av den ansvarige för denna webbplats, att använda de insamlade uppgifterna för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen samt för att tillhandahålla den webbplatsansvarige ytterligare tjänster förknippade med webbplats- och internetanvändningen. IP-adressen som vidarebefordras från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanställs inte med andra data av Google.
Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av den här webbplatsen som förmedlas av cookies överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där. IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen. Därigenom förkortas din IP-adress på förhand av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som omfattas av EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Vid behov överförs dina data till USA. För dataöverföring till USA finns ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR till följd av berättigat intresse för den behovsanpassade och målinriktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst, av skäl som beror på din specifika situation, invända mot denna behandling av uppgifter om dig och som baseras på artikel 6.1.f i GDPR.
Du kan dessutom förhindra att cookies sparas genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte fullt ut kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna webbplats. Du kan förhindra att de data (inkl. din IP-adress) som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen fortsatt samlas in till Google och att dessa data behandlas av Google genom att ladda ned och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra insamling via Google Analytics på alla enheter kan du aktivera en cookie för nej-krav (opt-out-cookie). Cookies för nej-krav förhindrar framtida insamling av dina data vid besök på den här webbplatsen. Du måste genomföra nej-kravet i alla system och på alla enheter som används så att det gäller överallt. Om du klickar här aktiveras cookien för nej-krav: Inaktivera Google Analytics.
Du hittar mer information om användningsvillkor och dataskydd på https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.de/intl/de/policies/.

Lagringstid
När avtalet avslutats helt sparas data till att börja med tills garantin löper ut, därefter i enlighet med lagstadgade arkiveringstider, i synnerhet skatte- och handelsrättsliga sådana, och raderas när dessa löpt ut, såvida du inte samtyckt till ytterligare behandling och användande.

Den berörda personens rättigheter
Om de lagstadgade förutsättningarna föreligger har du följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 i GDPR: Rätt till information, korrigering, radering, inskränkning av behandlingen, dataportabilitet.
Dessutom har du enligt artikel 21.1 i GDPR rätt att invända mot behandling som baseras på artikel 6.1.f i GDPR, samt mot behandling för ändamål som gäller direktreklam.
Kontakta oss om du vill. Du hittar kontaktuppgifterna i vår företagsinformation.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att klaga hos inspektionsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte går rätt till.

Rätt att göra invändningar
Om den behandling av personuppgifter som anges här baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR har du rätt att när som helst, av skäl som beror på din specifika situation, invända mot denna behandling med verkan för framtiden.

När invändningen framförts avslutas behandlingen av de aktuella uppgifterna, såvida vi inte kan anföra tvingande legitima skäl för behandlingen, vilka väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen görs för att bidra till verkställandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

Om behandlingen av personuppgifter görs för ändamål som gäller direktreklam kan du när som helst invända mot denna behandling genom att höra av dig till oss. När invändningen framförts avslutar vi behandlingen av de aktuella uppgifterna för ändamål som gäller direktreklam.

senaste uppdatering: 2018-04-25